Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Publiczna Szkoła Podstawowa


Informacje ogólne

W szkole podstawowej uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz autyzmem realizują obowiązek szkolny na dwóch etapach edukacyjnych.   
I etap edukacyjny (klasy I-III) obejmuje nauczanie z podziałem na przedmioty:
 •     funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 •     zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 •     zajęcia rozwijające kreatywność,
 •     wychowanie fizyczne,
 •     religia.
II etap edukacyjny (klasy IV-VIII) obejmuje nauczanie z podziałem na przedmioty:
 •     funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 •     zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 •     zajęcia kształtujące kreatywność,
 •     wychowanie fizyczne,
 •     religia.


W ramach godzin do dyspozycji dyrektora uczniowie na każdym etapie edukacyjnym rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.
    Zespoły klasowe liczą od 4 do 8 uczniów.  Dzieci ze sprzężeniami i autyzmem  uczą się zespołach od 2 do 4 osób.

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    W zależności od możliwości i potrzeb uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjnych i innych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych w mniejszych grupach, bądź indywidualnie. Należą do nich:
 •     komunikacja,
 •     rewalidacyjne: korekcyjno-kompensacyjne,
 •     zajęcia rozwijające umiejętności społeczne,
 •     integracja sensoryczna
 •     terapia neurotaktylna
 •     terapia polisensoryczna w sali doświadczania świata,
 •     rehabilitacja ruchowa,
 •     Biofeedback,
 •     Metoda A. Tomatisa,
 •     terapia psychologiczna,
 •     terapia pedagogiczna,
 •     dogoterapia,
 •     hipoterapia,
 •     masaż klasyczny.
Dodatkowymi formami uatrakcyjniającymi proces edukacji w szkole podstawowej są:
 •     wycieczki krajoznawczo-turystyczne  i edukacyjne,
 •     wydarzenia kulturalno-oświatowe (przeglądy, festiwale, konkursy, wystawy, przedstawienia),
 •     spotkania z ciekawymi ludźmi,
 •     spotkania z rówieśnikami z innych placówek,
 •     uroczystości  kultywujące zwyczaje i tradycje: Dzień Edukacji Narodowej, Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Urodziny uczniów, Święto Rodziny, Komunia święta, Uroczystość zakończenia  roku szkolnego i wiele innych.

Przebieg procesu edukacyjnego

    Proces dydaktyczny  uczniów opiera się w głównej mierze na realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych opracowanych na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia. Indywidualne programy przygotowywane są na okres określony w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W oparciu o Szkolny System Oceniania ulegają one modyfikacji.
Rozwój wychowawczy i prozdrowotny  uczniów realizowany jest w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny obowiązujący w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Procesem edukacyjnym na każdym z etapów nauki kieruje wychowawca klasy. W klasach I- IV nauczyciela prowadzącego zajęcia wspiera pomoc nauczyciela.
    W codziennej pracy nauczyciele budują z uczniami atmosferę spokojnej i przyjaznej nauki i zabawy. Odznaczają się  empatią i pedagogicznym podejściem do uczniów. Posiadają doświadczenie w nawiązywaniu dobrych relacji z uczniami oraz umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężeniami. Na bieżąco doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, kursach doskonalących, studiach podyplomowych. Odpowiadają za jakość wykonywanej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów. Współpracują z rodzicami w zakresie prawidłowej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego ich dzieci.

AKTUALNOŚCI

 • „Spotkania z muzyką 2024” – podsumowanie

  „Muzyka jest wiecznym elementem życia” - Johann Sebastian Bach

  czytaj więcej
 • Warsztaty ceramiczne w Arche w Siedlcach

  W drugim półroczu mijającego roku szkolnego uczennice klasy VIIIB udały się w niezapomnianą podróż w świat sztuki i rzemiosła. Dzięki Fundacji Leny Grochowskiej działającej w Arche w Siedlcach dziewczęta odkrywały tajemnice formowania gliny oraz szkliwienia, malowania i zdobienia ceramiki podczas dziesięciu zajęć warsztatowych.

  czytaj więcej

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa stron internetowych