Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszym Ośrodku od września 2015 roku prowadzone jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Oferta zajęć z dziećmi obejmuje m.in: Neurokinezjologiczną Terapię Taktylną, Integrację Sensoryczną, Rehabilitację Ruchową, Terapię Logopedyczną, Pedagogiczną, Psychologiczną, Komunikację Alternatywną i Wspomagającą. W wyborze terapii kierujemy się potrzebami dziecka i jego rodziny.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Odbywają się one na terenie Ośrodka lub (w uzasadnionych przypadkach) w domu rodzinnym dziecka. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

Cele wczesnego wspomagania to przede wszystkim:

  1. Systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, dzieciństwa, pomimo występujących zaburzeń rozwoju.
  2. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe jego poznawanie, nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk.
  3. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.
  4. Dostrzeganie mocnych stron dziecka.
  5. Udzielanie pomocy rodzicom dziecka w tworzeniu jak najlepszych warunków dla jego rozwoju (aranżacja otoczenia, dobór przedmiotów do zabawy).

          Dyrektor SOSW obejmuje dziecko Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i powołuje zespół terapeutów. Do zadań zespołu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:

-      ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań;

-  nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

-  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka;

 -  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.

 KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl