Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Publiczne Przedszkole Specjalne

Publiczne Powiatowe Przedszkole Specjalne w Stoku Lackim powstało z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się 14 października 2015 roku. Wstęgę przecięli wicestarosta siedlecki  - Pan Michał Okniński oraz Dyrektor SOSW w Stoku Lackim – Pani Anna Hołownia.

Nasze przedszkole to praca w małych zespołach - od 2 do 4 dzieci. Czekamy na maluchy w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia odbywać się będą w specjalnie dla nich przygotowanej i wyposażonej sali przedszkolnej.

Edukacja odbywająca się w wymiarze 5 godzin dziennie oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne są bezpłatne. Rodzice ponoszą jedynie koszty posiłków uwzględniających diety.

W zależności od potrzeb przedszkolaków edukacja wspomagana będzie takimi  metodami jak:

·       -  terapia psychologiczna,

·        - terapia pedagogiczna,

·        - terapia logopedyczna,

·        - komunikacja alternatywna i wspomagająca,

·        - integracja sensoryczna,

·        - stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata,

·        - terapia taktylna,

·        - Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,

·        - dogoterapia,

·        - hortiterapia,

·        - rehabilitacja ruchowa,

·        - hipoterapia,

·        - terapia muzyczno – ruchowa

 

Ośrodek oferuje naszym przedszkolakom Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.


Wymagane dokumenty:

1.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

2.      Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dokumenty należy składać w Starostwie Powiatowym w Siedlcach.


Cele wychowania przedszkolnego:

-               Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych.

-               zapewnienie przedszkolakom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju; 

-               kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata;

-               kształtowanie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, w grupie rówieśniczej, w środowisku;

-               współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

-               przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

Zadania wychowania przedszkolnego:

-               wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;

-               udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

-               zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozie logopedycznej    i  medycznej;

-               prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju wychowanka;

-               zapewnienie przedszkolakom odpowiednich warunków do nauki i zabawy - sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

-               realizacja podstawy programowej kształcenia przedszkolnego z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i  wychowawczej dostosowanych do  indywidualnych potrzeby edukacyjno-terapeutyczne dziecka,

-               budzenie wrażliwości estetycznej i przyswajanie zasad zdrowego stylu życia,

-               przygotowanie wychowanka do integracji ze społeczeństwem;

-               rozwijanie zainteresowań, w szczególności muzycznych, teatralnych i   plastycznych;

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, na wniosek rodziców przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje katechezy. W tym     czasie   dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl