Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stoku Lackim to miejsce wyjątkowe.

W pałacowych warunkach, bajkowym otoczeniu, a przede wszystkim w ciepłej i przyjaznej atmosferze uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Internat

Internat prowadzi swoją działalność w formie grup wychowawczych i zapewnia całodobową opiekę uczniom wszystkich typów szkół funkcjonujących w ramach ośrodka tj. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nadrzędnym celem pracy grup wychowawczych jest wszechstronny rozwój wychowanka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

Informacje ogólne

W okresie nauki szkolnej wychowankowie przebywają w internacie od poniedziałku do piątku natomiast odpoczywają w czasie ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych.

Odpłatność pobierana jest jedynie za wyżywienie w cenie kosztów surowca użytego do przygotowywania posiłków. Rodziny w trudnej sytuacji materialnej wspomagane są w uzyskaniu dofinansowania lub zwolnienia z opłat za posiłki.

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza realizowana jest w grupach wychowawczych 6-8 osobowych. Obecnie funkcjonuje 6 grup wychowawczych – 2 grupy dziewcząt i 3 grupy chłopców, z których jedna przygotowana jest specjalnie dla dzieci z autyzmem.

Kadra pedagogiczna


Każdą grupą wychowawczą opiekuje się 2 wychowawców, którzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i są odpowiedzialni za jakość wykonywanej pracy. Wychowawcy systematycznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie najnowszych metod i form pracy z wychowankiem.   Cechuje ich fachowość, doświadczenie pedagogiczne oraz bardzo dobry kontakt emocjonalny z dziećmi, co ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg pracy wychowawczej.

 
 

Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza

Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza   oparta jest w głównej mierze na opanowaniu przez wychowanków praktycznych umiejętności niezbędnych w życiu a internat stwarza idealne warunki do zdobycia tych umiejętności.

Wszystkie realizowane zadania dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań wychowanków. 

 Na co dzień uczymy samodzielności i zaradności, troski o utrzymanie higieny osobistej, prac porządkowych, uprawy warzyw i kwiatów, przygotowywania posiłków, prania, prasowania, dokonywania zakupów w sklepie, zasad bezpieczeństwa, zachowań społecznie akceptowanych, właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.

Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w następujących sekcjach:

-          teatralna,

-          muzyczna,

-          ceramiczno-garncarska, 

-          sportowa,

-          plastyczno-techniczna,

-          kulinarna

Priorytetem jest również troska o rozwój motoryczny, doskonalenie sprawności fizycznej, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków. W tym celu organizujemy zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, realizujemy cykle zajęć o zdrowiu i bezpieczeństwu wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego. 

Wychowankowie wdrażani są do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez udział w imprezach i uroczystościach tradycyjnie organizowanych w internacie: urodziny wychowanków, spotkania muzyczne i dyskoteki, Andrzejki, Mikołajki, Wieczór Wigilijny, Bal Karnawałowy, Piknik rodzinny, Dzień Dziecka oraz spotkania integracyjne z uczniami szkół masowych, spotkania katechetyczne z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego .

Wszystkie zajęcia organizowane są zgodnie z preferencjami wychowanków, dają im możliwość relaksu, aktywnego wypoczynku, sukcesu i spełnienia.

KONTAKT

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim

ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel, (025) 631 59 01 - Sekretariat

Dojazd:
Autobusy MPK Siedlce, linie: 6, 14, 23, 26

czytaj więcej
Budowa strony internetowej: L77.pl